top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 29 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.NetСпециалност "Електротехника"

Специалност "Електротехника"

Професионалното направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика е акредитирано с решение на НАОА към МС с Протокол №2/17.01.2013г.  с оценка 8,17 за срок от 5 години.

Специалността „Електротехника” е широкопрофилна специалност, даваща възможност на завършилите я да се реализарат във всички предприятия, в които се произвеждат, експлоатират и поддържат електромеханични устройства, както и в областта на производството, разпределението, потреблението и преобразуването на електрическата енергия.

 

Продължителността на обучението е четири години за редовна и задочна форма на обучение. Успешно завършилите получават диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и професионална квалификация "Електронженер". Учебният план е разработен в съответствие с Единните държавни изисквания.

 

Бакалавърът със специалност „Електротехника” пролучава:

  • Фундаментална и общотехническа подготовка по: математика, физика, електротехника, електрически измервания, електротехнически материали, програмиране и използване на компютри, електроника, цифрова и микропроцесорна техника, техническа механика, машинни елементи;

  • специална подготовка по електрически машини, електрически апарати, електроенергетика, технологии в електротехниката, електрозадвижване, преобразувателна техника, възобновяеми енергийни източници, осветителна и инсталационна техника и др.

  • специализирана подготовка по избор в областта на електронното управление, диагностиката на електрическите машини и използването им в бита или в областта на автоматизацията и електротехнологиите.

 

Завършилите получават добра теоретична и практическа подготовка и могат да се реализират във всички фирми, изискващи висше образование по тази специалност: в областта на енергетиката, производството на електрически машини и апарати, производството и сервиза на битова електротехника, строителството, като специалисти по експлоатацията и поддържането на електротехническото оборудване в машиностроенето, транспорта, селското стопанство, хранително-вкусовата, текстилната, химическата и др. промишленост.

 

Завършилите Факултет "Техника и технологии"  могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен  „Магистър”  при условията и реда, определени от държавните изисквания или в Правилника на висшите училища.

 

Специалистът по „Електротехника”  с така предложената квалификация  отговаря напълно на потребностите у нас и на европейските изисквания за висши кадри в областта на електротехниката.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

 

Студентите от специалносттите  Автоматика и компютърни системи”, "Автоматика, информационна и управляваща техника" и "Електротехника" могат да се включат по програмите на Еразъм за обмен на студенти. Тракийски университет - Стара Загора, притежава Разширена Университетска Харта Еразъм, което позволява студентите от всички специалности да се обучават или да проведат практика в чужбина. Дейностите по обмен на студенти и преподаватели и въвеждане на Европейска система за трансфер на кредити напълно съответстват на заявената Европейска политика на Университета и плана му за стратегическо развитие.

За специалностите от Професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика" има сключени договори за обмен на студенти с Гърция, Германия, Литва, Словения, Портогалия, Турция, Румъния и Чехия. Предстои сключване на договори с университети в Словакия, Полша и Сърбия. 

В колективните научноизследователски проекти активно се включват и студенти. Участието на студентите в научните проекти, подпомага не само тяхната пряка дейност в учебния процес, като подготовка на курсови проекти и задачи, но и бъдещата им самостоятелна научноизсле­дователска дейност. Чрез научни изследвания и трансфер на знания в рамките на изсле­дователските проекти се насърчава обучението, мобилността и професионал­ното развитие на студентите. 

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014