top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 854 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home

Нов проект по Европейския социален фонд
There are no translations available.

 

СТАРТИРА  НОВ ПРОЕКТ

BG051PO001- 5.2.03/0006-С0001 „Създаване на център за

социална подкрепа на деца и младежи от ДДЛРГ - Ямбол

 

В началото на месец октомври 2009 година  в Технически колеж - Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора стартира проект BG051PO001- 5.2.03/0006-С0001 „Създаване на център за социална подкрепа на деца и младежи от ДДЛРГ - Ямбол”.

Проектът се осъществява по компонент три от програмата: Подкрепа за социално включване на деца и младежи, напускащи специализирани институции.

Период на реализация: октомври 2009 – септември 2010 година

Общата цел на проекта е  подобряване качеството на живот на деца и младежи, живеещи в ДДЛРГ – Ямбол чрез осигуряване на по – добри възможности за интегриране и професионална реализация след напускане на специализираната институция.

Специфичната цел е създаване на Център, в който деца и младежи, лишени от родителски грижи, ще могат да получават съвети и помощ за своето професионално и личностно развитие.

В проекта са предвидени следните дейности:

1.          Провеждане  на психологическо изследване и професионално консултиране за всяко дете от целевата група.

2.          Изработване на индивидуален план за личностно и професионално развитие.

3.          Включване в курсове за професионална квалификация според интересите и възможностите на децата /общо 3 курса, които ще се определят в зависимост от интересите на младежите/.

4.          Провеждане на тренинги за формиране на умения за общуване и справяне с конфликтни ситуации – за персонала от ДДЛРГ – Ямбол и за децата, както и обучение по гражданско и здравно образование.

5.          Издаване на Наръчник в помощ на деца и младежи, напускащи специализираните институции/ДДЛРГ/.

Целевите групи към, които са насочени дейностите са  децата и младежите, които се отглеждат в Дом за деца, лишени от родителски грижи – Ямбол, учителите и възпитателите, които работят в дома, с които не е провеждано обучение по предвидените по проекта дейности.

Всеки месец ще се публикува информация за хода на провежданите дейности в пресата. Ще се поддържа страницата на Технически колеж – Ямбол и на ДДЛРГ – Ямбол в Интернет с актуална информация. Ще се публикуват статии, ще се организират предавания по ТV. Ще се публикува Наръчник за деца и младежи, напускащи специализираната институция /ДДЛРГ/, който ще се разпространява безплатно във всички заинтересувани институции.

Чрез реализиране на проекта ще бъде създаден Център за подкрепа на деца и младежи, живеещи в ДДЛРГ – Ямбол и тези, които напускат специализираната институция. Ще се разработят индивидуални  програми за професионално и личностно развитие. Целта е да подобряване на тяхната мотивация за постигане на учебни и професионални резултати, на възможностите им за успешен преход към самостоятелен живот. Чрез прилагане на индивидуален подход и провеждане на психологическо и професионално консултиране от висококвалифицирани специалисти ще бъде постигната по–добра интеграция на децата  и младежите в риск.

В създадения Център за  социална подкрепа на деца и младежи в  продължение на 12 месеца  ще се предоставят следните услуги:

             Придобиване на професионална квалификация и формиране на социални умения на деца в неравностойно положение.

             Обогатяване на контактите на деца, отглеждани в ДДЛРГ чрез общуване с викосоквалифицирани специалисти от друга институция /Технически колеж – Ямбол/.

             Издаване на Наръчник, чрез който младежите, напускаши ДДЛРГ, ще разберат към коя обществена институция да се обърнат при решаване на техните потребности .

             Повишаване на психологопедагогическата квалификация на персонала, работещ в ДДЛРГ-Ямбол.

Проектът е насочен и към персонала за повишаване на професионалната му квалификация:

             подобряване на уменията за общуване и справяне с конфликти;

             правила на екипна работа;

             обучение по гражданско и здравно образование.

Част от  тренингите ще се провеждат съвместно в групи от деца и възрастни. По този начин ще се подобри качеството на предоставяните в Дома социални грижи за децата без родители.

Предвидените по проекта дейности ще допринесат до прилагане на нов подход в грижата за деца, лишени от родителски грижи – индивидуално проучване на психологическите особености, уточняване на  професионалните интереси и включване в обучение за придобиване на професионална квалификация. До момента това не е прилагано. Няма никакво значение дали децата са от определен етнос, пол, вероизповедание и др. Всички имат равни възможности да се включат в предвидените дейности. Община – Ямбол подкрепя провеждането на планираните дейности.

Проведена  е първата среща с Регионалния координатор към АСП – Ямбол –Илияна Илиева.ЗАПОЧНА  РАБОТАТА ПО ПЪРВАТА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ОТ ПРОЕКТА НА

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЯМБОЛ

 м.ноември 2009 г.

Започнаха психологическите изследвания на децата и младежите от Дом за деца, лишени от родителски грижи «Юрий Гагарин» в града по проекта на Технически колеж – Ямбол. При първите контакти се създададе  спокойна, ведра атмосфера и отношения на толерантност и доверие между децата  и специалистите,  които провеждат изследванията. Дейността на екипа се основава на принципите на  добронамереност и откритост в отношенията.

Психологическите проучвания се провеждат по предварително разработен график  в сградата на Технически колеж от четвъртък до събота, което дава възможност за извеждане на децата от дома в различна среда и условия. До края на месец ноември ще бъдат изследвани 23 деца, предимно от начална училищна възраст. За да се осигури максимална обективност, изследванията се извършват индивидуално. Те включват: мотиви за постигане на успех, степен на общителност, на тревожност, черти на характера и  други психически особености.

При диагностиката на речевото развитие се установява звукопроизношението, равнище на пасивен и активен речник, откриване на логически връзки между процеси и явления и умение за изразяването им. Провежда се изследване за предпочитанията към различни видове дейности и професии.

Комплексното изследване от психолог, логопед и педагози ще позволи да бъдат опознати потребностите, интересите, характера и мотивите на всяко дете от целевата група, ще се установят психическите им особености. Това ще допринесе за обогатяване на представата на децата за собствените възможности на развитие и реализация. Работата с висококвалифицирани специалисти ги обогатява и подпомога в преодоляване на «бариерите» при общуването.

По време на провеждане на дейностите в Технически колеж, където децата прекарват 4-5 часа, всяко от тях получава здравословна, подкрепяща закуска.


Обогатява се здравната култура на участниците в проекта
 
КУРС ПО «ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ»
         м.декември 2009 г.

Започна първият курс по „Здравно образование ”,  в който са включени  деца от 10 до 15 години.  Групата се състои от 18 участника. Курсът се провежда от главен асистент Ценка Динева от Технически колеж – Ямбол. Това обучение е част от дейностите по проекта, с които се цели да се подобрят житейските умения на децата и младежите от ДДЛРГ – Ямбол. Темите от учебната програма са разнобразни, съобразени с възрастовите и психически особености на участниците. Те са актуални и с практическа насоченост, за да повишат тяхната здравна култура. В курса се подчертава значението на здравето като висша ценност. То се разглежда като процес на съхранение и развитие на биологичните и социални функции на човека, на оптималната му трудоспособност и социална активност. При обучението се използват съвременни, интерактивни методи на работа, за да се подобри мотивацията и да се повиши активността на децата. Осъществява се работа в малки групи, провеждат се симулационни игри и тестове, изработват се апликации. По този начин децата придобиват не само знания за съхраняване на здравето и работоспособността си, но формират умения за водене на здравословен начин на живот. Особено място се отделя на хигиената на храненето и вредата от тютюнопушенето, защото тенденциите  в тези области при децата и подрастващите у нас са много тревожни.
Чрез обучението по тези проблеми се цели не само да се усвояват знания, но да се промени отношението и убежденията, да се работи и за промяна в поведението.
Продължават и психологическите изследвания на децата и младежите от Дом за деца, лишени от родителски грижи «Юрий Гагарин» в града по проекта. През месец декември ще бъдат изследвани общо 24 лица от 16 до 18 години.
Дейността по проекта до края на 2009 година ще бъде отразена в новинарската емисия на местната телевизия. Координаторът на проекта доц. д-р инж. Красимира Георгиева – Директор на Техническият колеж и изпълняващият длъжността директор на ДДЛРГ – Иван Янчев ще информират обществеността за съвместната дейност и усилията за подобряване възможностите на децата и младежите от дома за интегриране и професионална реализация.
 

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН ПЪРВИ МЕЖДИНЕН ЕТАП 

 
В средата на месец декември 2009 година успешно беше отчетен първият междинен етап от реализирането на проекта. Средствата по финансиране и обезпечаване на дейностите са приведени на 100%. Завърши успешно и курса по „Здравно образование ”, в който участваха деца на възраст от 10 до 15 години. В края на декември 2009 година им бяха връчени сертификати за участие в обучението.
Продължава провеждането на психологическо изследване и професионално консултиране на децата и младежите от целевата група. До края на месец януари приключва работата по тази основна дейност. В комплексното психологическо изследване и професионално консултиране на децата и младежите от ДДЛРГ „Юрий Гагарин” – град Ямбол са обхванати над 60 лица. В продължение на 4 месеца различни висококвалифицирани специалисти работят с децата и младежите като изграждат климат на взаимно уважение и доверие, съпричасност и толерантност. Специалистите се стремят да подпомогнат децата и младежите да опознаят по-добре своите потребности, интереси, характер. Важен момент е изграждане на обективна самоооценка и формиране на мотивация за личностно развитие и професионална реализация.
В процеса на взаимодействие с децата и младежите от целевата група, се демонстрират определени модели на общуване, дават се конкретни препоръки за преодоляване на „бариери” в общуването, което ги обогатява и им дава възможност да усъвършенстват комуникативните си уменията в нови ситуации и с нови хора.
На основата на заключенията и препоръките на различните специалисти започна разработване на индивидуални програми за бъдещо професионално и личностно развитие на децата. Целта на екипа е да се подобри мотивацията им за постигане на учебни и професионални резултати и възможностите им за успешен преход към самостоятелен живот. Индивидуалното провеждане на психологическо и професионално консултиране от висококвалифицирани специалисти ще допринесе за по–добра интеграция към общността и възможност за професионална и социална реализация 
Резултатите от комплексното психологическо изследване и консултиране ще насочат участниците към курсове за професионална квалификация, които ще бъдат организирани на следващите етапи от проекта в Технически колеж –Ямбол.
 


Продължава обучението на децата, младежите и
педагогическия персонал от  ДДЛРГ – Ямбол, м.02.2010 г.

През месец февруари е организирано и проведено обучение по дисциплината  „Гражданско образование” с децата от средна училищна възраст.  Обучаемите са информирани за същността и основните характеристики на демокрацията и  гражданското общество. В процеса на работа се акцентира върху осъзнаването и ангажирането с определени ценности, права и свободи. Формират се и умения за контакти с държавни институции и неправителствени организации и умения за съобразяване с демократичните принципи през различните етапи от живота.

Дейностите по проекта са   насочени и към задоволяване на потребностите на персонала от повишаване на професионалната квалификация, където също е включено обучение по гражданско и здравно образование. Занятията в  двата курса по проблемите на гражданското образование се провеждат от гл.ас. Светослава Яновска.

Осъществява се и обучение по  здравно образование с обучаеми от горна училищна възраст. Дейността  е свързана с една от най-важните задачи на образователната реформа у нас – укрепване на здравето на младите хора и по този начин подобряване здравето на населението. Разискват се последиците за човека при неспазване на правилата за здравославно хранене, при злоупотреба с алкохол, при тютюнопушене и пристрастяване към наркотици. Курсът се ръководи от гл. ас. Златоели Дучева.

При  организацията и осъществяване на занятията обучаващите използват съвременни методи, които повишават интереса  и мотивацията  на обучаемите. Провеждането на дискусии, решаване на казуси и кръстословици, използване на тестове и  организирането на ролеви игри, допринесе за усвояване на съдържанието и формирането на умения за зачитане правата на други хора, отстояване на собствените права  и съхраняване на здравето.

В началото на месец март стартират курсове за  придобиване на професионална квалификация, които са съобразени с резултатите от психологическото изследване и интересите на децата.


  Възможност за реализация на пазара на труда
 
КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, м.март 2010 г.

В началото на месец март започна третата основна дейност по проекта, която ще осигури  придобиване на професионална квалификация на част от участниците, които отговарят на нормативните изисквания.

На базата на установените резултати от проведените психологически

изследвания, чрез съставените лични програми за бъдещо развитие, децата и младежите изградиха ясна представа за своите интереси, желания и пътищата за реализирането им. За да отговорим на потребностите и интересите на децата и младежите по проекта се предлагат и организират три курса за професионална квалификация.

Курсът по шивачество е с продължителност 300 часа. Участниците ще се запознаят с класификацията и развитието на шевните машини, с основните  механизми и видове машини при производство на облекла. Ще усвоят теоретични знания относно различните видове ръчни бодове, малки детайли и изделия.

Участниците ще изучават и основни конструкции на облекла от текстил. Ще конструират и моделират различни изделия.

В часовете по учебна практика ще бъдат изработени салфетки за кафе, покривка, ръкохватки, престилка и спален комплект.

Обучението ще се провежда от висококвалифицирани преподаватели в областта  на  дизайна, техология на облеклото,  шевни машини и конструиране на облекла от текстил.

Приложението на съвременни интерактивни методи, ще се стимулира познавателната активност и самостоятелност   на обучаемите.

Усвояването на необходимите теоретични знания, формирането на професионални умения и компетентност, ще повиши увереността на младежите в собствените им сили, ще им осигури по-добър  старт на пазара на труда.


 ПРОДЪЛЖАВА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФЕСИИ, м.04.2010 г.

През месец април продължава обучението по професии на участниците в проекта.

                Младежите и девойките, подбрани и избрали професията „Сервитьор - барман”, с голям интерес и желание усвояват учебното съдържание и  активно се включват в процеса на обучение. По време на подготовката участниците ще придобият знания за: професионалните термини, технологичното оборудване и средства за работа; задълженията на обслужващия персонал и правилата за културно поведение с клиентите; правилата за сервиране на храни и напитки, организацията на работа в заведенията; хигиенните и безопасни условия на труд, както правата и задълженията им като участници в трудовия процес и  при екипна работа.

За качеството на практическото обучение със средства от проекта е закупено необходимото оборудване, така че при завършване на подготовката, участниците да имат формирани умения за работа и поддържане на инвентара и оборудването в търговска зала и бар. Учениците придобиват умения за: сервиране според установените правила и норми; организиране на обслужването в ресторант, бар или мероприятия. Научават се да работят самостоятелно и в екип като спазват изискванията за хигиенна и безопасна работа в работната среда. Задължително формират и умения за работа със софтуерни продукти, които намират приложение в ресторантьорството.

В обучението са включени преподаватели, с висока научна ерудиция, запознати с организацията на работа  в  условия на конкуренция, умело използващи интерактивните методи и информационните технологии за работа с  младежите и девойките.

На участниците в професионалния курс е изработено специално работно облекло и са закупени учебници, които могат да ползват при самоподготовката и  в бъдещата си дейност.

След успешно приключване на обучението участниците ще получат удостоверение за професионална квалификация.


ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ”
м.май 2010 г.

Продължават основните дейности по проекта, които са съобразени с  целта за подобряване качеството на живот на деца и младежи, живеещи в Дома за деца, лишени от родителски грижи – Ямбол чрез осигуряване на по–добри възможности за интегриране и професионална реализация след напускане на специализираната институция. След направените комплексни психологически изследвания, които дават

ясна представа за способностите, интересите и професионалната ориентация, част от младежите и девойките са избрали професията „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване”, първа квалификационна степен.

Подготовката ще даде възможност на участниците да се реализират по-успешно на пазара на труда и да продължат обучението си за актуализиране и разширяване или за придобиване на следваща степен на професионална квалификация. Преподавателите развиват  у обучаващите способност за използване на знания, умения, социални дадености в учебни ситуации, в бъдещото професионално и личностно развитие.  

Професионалното обучение се извършва от висококвалифицирани специалисти от Техническия колеж, част от които са хабилитирани преподаватели.

В хода на професионалното обучение участниците ще придобият знания за компютърните конфигурации и базовия хардуер; различните видове операционни системи и файлови операции;  приложен софтуер за обработка, съхраняване, въвеждане, редактиране и форматиране на текст в  стандартни офис-приложения. Ще затвърдят знанията за правописни, граматически и пунктуационни правила на българския език; ще изучат основните принципи на работа при отпечатване, класифициране, съхраняване и обмен на документи. Ще се запознаят с основни принципи на трудовото законодателство и овладяване на комуникативен английски език.

Младежите и девойките ще придобият комуникативни умения, умения за работа в екип ориентиране в операционните системи, разпознаване на потенциални технически проблеми при работа с компютър, извършване на делова кореспонденция, поддържане култура на работното място и нравствeна култура в работата.

Обучението е  е обезпечено с необходимите учебни материали и пособия.

 


ПОДОБРЯВАТ СЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА МЛАДЕЖИТЕ ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ
м.юни 2010 г.

През месец юни приключва обучението в курсовете за професионална квалификация по: професията „Оператор на компютър”, специалност „Тексто-обработване”, първа квалификационна степен, „Сервитьор-барман” и специал-ността „Шивачество”. Младежите и девойките с много старание и желание овладяват теоретични знания, формират професионални умения и компетентности,
които ще им бъдат необходими за бъдеща успешна реализация на пазара на труда в условията на криза. Обучението се осъществява в Технически колеж – Ямбол, който е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение по 29 специалности. Висококвалифицираните преподаватели, отличната организация и материална база са гаранция за качеството на обучение на младежите. Подготовката дава възможност за продължаване на обучението за разширяване и за придобиване на следваща степен на професионална квалификация.В края на месеца участниците в курсовете, които положат успешно необходимите изпити ще получат документ за професионална квалификация. Девойките и младежите проявяват интерес и полагат усилия, защото смятат, че придобиване на професионална квалификация ще повиши самостоятелността им, увереността в собствените им сили и възможността за пълноценна интеграция в обществото след напускането на Дома.
Продължават дейностите по проекта и с най-малките участници. По атрактивен начин се проведе обучение по здравно образование. Основната цел е свързана с укрепване и подобряване на здравето на децата. Изучават се правилата за здравославно хранене и негативните последици при злоупотреба с алкохол, при тютюнопушене и пристрастяване към наркотици. Чрез интересни мултимедийни презентации по гражданско образование децата се запознават с държавните институции и техните символи, изучават основни демократични принципи и общощовешки ценности.

 

Въпреки, че занятията в училище приключват, съвместните дейности по проекта продължават и през летните месеци. Така ще се обогатяват социалните контакти на участниците и ще се осмисли и разнообрази свободното им време. 
 


 

НАЙ-МАЛКИТЕ УЧАСТНИЦИ ФОРМИРАТ ЛИЧНОСТНИ УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ
м.юли 2010 г.
 
“Можеш да спечелиш повече приятели за два месеца, като искрено сеинтересуваш от
другите, отколкото за две години, като се опитваш да гинакараш да се интересуват от теб.”       (Дейл Карнеги)
 
Продължават дейностите по проекта на Технически колеж - Ямбол с най-малките участници.
През втората половина на месец юли се провежда обучението с 21 деца от най-малката възрастова група по проблемите на общуването и решаване на конфликти. Програмата има за цел да запознае участниците с правилата и особеностите на междуличностните отношения и общуване. Да могат да овладеят и разпознаят особеностите на социалните контакти в различни области и ситуации от тяхното всекидневие. Да формират основни умения за пълноценно и резултатно общуване, за разпознаване и справяне с междуличностни конфликти.
С помощта на на мултимедийни презентации, анимация, игри и казуси, децата от най-малката възрастова група осъзнават, че  общуването е не само процес за обмен на информация, но и на чувства.Разбират го като толерантни взаимоотношения, и сътрудничество между тях  в  различните дейности. Чрез обучението те опознават по-добре самите себе си и техните приятели и връстници (потребности, желания и интереси, чувства). Запознават се с основните правила и техники при общуване в училище както с връстниците, така и с учителите. Акцент се постави на речта като средство за общуване и на ролята и значението на „вълшебните думи”, за осъществяване на открито и ефективно общуване. Под игрова форма и в диалог на децата се демонстрира как правилно формулираните въпроси, изречения и мнения подобряват взаимоотношенията между тях. Запознават се със стихотворения и приказки, които демонстрират положителните и открити взаимоотношения и общуване между хората. Чрез ролеви игри и драматизация на откъси от приказки се разкрива скрития смисъл на думите в контекста на казаното.
С много голям интерес децата изучават и езика на мимиките, жестовете и позата на тялото, като носител на послания, който дава много точна и допълнителна информация, но отразява и скритите чувства и мисли на говорещия и слушателя. Участниците оцветяват различни картини от филми и приказки, които ясно изобразяват дадени чувства, мисли и поведение.
Чрез различни занимателни игри се развиват и уменията за активно слушане и водене на разговор, като стремежът е да се създаде спокойна, доброжелателна атмосфера, при която децата да се съобразяват не само със собствените, но и с желанията на другите участници в групата.
Чрез откъси от филмирани приказки се показват положителни, хуманни отношения, добри обноски, маниери и начин на поведение.
Дейността ще приключи в края на месеца чрез попълване на тест, а  успешно справилите се деца ще получат сертификат. 

 


 УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ И РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

 м.август 2010

  „Най-голямото богатство, това са човешките взаимоотношения.                                                              

   Има само едно истинско богатство,  и то е общуването между хората…”,                                                                             

Антоан дьо Сент-Екзюпери

 

През първите две седмици на месец август се проведе обучението с участниците в проекта от средна и горна училищна степен по проблемите на общуването и решаване на конфликти. Програмата има за цел да запознае децата и младежите с правилата и особеностите на междуличностните отношения и общуване. Да могат да овладеят и разпознаят особеностите на социалните контакти в различни области и ситуации от тяхното всекидневие. Да формират основни умения за пълноценно и резултатно общуване, за разпознаване и справяне с междуличностни конфликти.

С помощта на интерактивни методи – дискусии, ролеви игри и решаване на кръстословици, децата и младежите овладяват необходимите знания и понятия, свързани с особеностите на междуличностното и делово общуване.

Чрез приложение на мултимедийни презентации, игри и казуси те осъзнават, че общуването е не само процес за обмен на информация, но и на чувства. Обогатяват се представите и разбиранията им за човешкото общуване като толерантни взаимоотношения, и сътрудничество между тях в различните дейности. В процеса на  обучението се развива саморефлексията и самосъзнанието ( да познават по-добре самите себе си). Развиват се способностите им да се поставят на мястото на другите – приятели, връстници, учители да разбират техните потребности, желания, интереси, чувства и да могат да съпреживяват с тях. Запознават се с основните правила и техники при общуване в училище както с връстниците, така и с учителите. Подчертава се ролята на речта като средство за общуване и значението на етикета за тинейджъри за ефективно общуване. Посочват се особености на общуването при разговор по телефон, в Интернет, чатове, групи и социални мрежи. С много голям интерес обучаемите изучават езика на мимиките, жестовете и позата на тялото. Участниците допълват с определени елементи рисунки на човешки лица, като трябва да изразят определени състояния и чувства. Изграждат се умения за съчетаване на вербални и невербални  изразни средства и създаване на добронамерени и толерантни взаимотношения в групата.

Дейността приключи в средата на месеца чрез попълване на тест, а децата и младежите получиха сертификат. 

 

УСПЕШЕН ФИНАЛ НА ПРОЕКТА НАТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ЯМБОЛ

 

През месец септември 2010 година успешно приключват дейностите по проект  BG051PO001- 5.2.03/0006-С0001 „Създаване на център за социална подкрепа на деца и младежи от ДДЛРГ - Ямбол”. Проектът е осъществен по по компонент три от програмата: Подкрепа за социално включване на деца и младежи, напускащи специализирани институции.

Съвместните усилия и всеотдайна работа на висококвалифицирани специалисти от Колежа, социални работници и възпитатели от Дома за деца, лишени от родителски грижи – Ямбол осигуряват по-добри възможности за интегриране и професионална реализация на децата и младежите след напускане на специализираната институция. В създадения Център в продължение на една година децата и младежите получаваха помощ и съвети за своето личностно и професионално развитие.

На базата на установените резултати от проведените психологически изследвания, чрез съставените лични програми за бъдещо развитие, децата и младежите изградиха ясна представа за своите интереси, желания и пътищата за реализирането им. Според резултатите  и интересите на децата и младежите, те се включиха в професионални курсове по „Текстообработка”, ,„Сервитьор-барман” и „Шивачество”. Придобитите професионални компетенции  са предпоставка за успешна професионална и социална реализация на участниците в проекта.

Особено внимание и място бе отредено на формиранито на здравна култура и социални умения за реализиране в  гражданското общество. Обучението по  здравно възпитание способства за формиране на съзнание  за вредата и последствията от  нездравословно хранене и злоупотреба с алкохол и други вредни вещества и формиране на убеждения и умения за съхраняване и укрепване на здравето на младите хора. В процеса на обучение участниците в проекта осъзнаха и приеха  определени ценности, права, свободи и отговорности, които съответстват на  демократичните принципи на съвременното общество. Формирани са и умения за контакти с държавни институции и неправителствени организации, необходими за интегрирането на децата и младежите.

Много полезни и ценни за децата се оказаха правилата и особеностите на междуличностните отношения и общуване. Овладяването и разпознаването на особеностите на социалните контакти в различни области и ситуации от всекидневието, помогна да изградят и развият основни умения за пълноценно и резултатно общуване и  справяне с междуличностни конфликти.

Обучението и съвместната дейност на персонала на Дома  повиши професионалната му квалификация при общуване и справяне с конфликти, правилата на екипната работа и проблемите на здравното и гражданското образование.

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014