BG051PO001-3.1.08-0009 Проект за Интегрирана университетска информационна система на ТрУ
(ИУИС)

 This course requires an enrolment key

BG051PO001-3.1.08-0009 "Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност"

This course requires an enrolment key