Механика на флуидите, спец.ТГС, ІІ курс, ІІІ сем.
(МФ23)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Дисциплината има за цел да запознае студентите от направление "Енергетика" с основните закони на равновесието и движението на течностите и газовете и приложението им в инженерната практика. Отделено е голямо внимание на физическото тълкуване на разглежданите явления. Упражненията поясняват практическото приложение на лекционния материал и спомагат за по-доброто усвояване и спомагат за по-доброто усвояване и затвърждаване на знанията.

Този курс изисква регистрационен ключ