Машинни елементи, АТЗТ, ДТММИ, ТГС
(МЕ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

В учебната програма е спазен единен подход при разглеждане на машинните елементи: същност и предназначение; геометрия; кинематика и динамика (силова характеристика); повреди и критерии за работоспособност; материали и допустими напрежения; конструктивно оформление и др.
Изучават се съвременните тенденции в изчисляването на Машинни елементи, като е включена обща част засягаща основни принципи на изчисляването, критерии за работоспособност и избора на материал.
Включването на трите компонента: теория, изчисляване и конструиране, осигурява по-пълно разглеждане на въпросите намиращи се в логично и методическо единство и създава завършена представа за изучаваните машинни елементи.
При подготовка по дисциплината “Машинни елементи” играе важна роля като свързващо звено между основополагащи дисциплини като: “Инженерна графика”, “Техническа механика”, “Информатика”, “Материалознание”, „Технология на машиностроенето” и специализиращите дисциплини свързани със съответното направление и специалност

Този курс изисква регистрационен ключ