Екология, ІІІ курс, V сем., спец.ТХ, спец.ТГС
(ЕкТХ31)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Разглежда цялостно биосферата, кръговрата на веществата, източниците на замърсяване, влиянието на различните видове контаминиране върху качеството на хранителните суровини и продукти. Разглеждат се подробно основните видове замърсители - тежки метали, пестициди, радиоизотопи, нитрати и нитрити, микотоксини. Дава се оценка за здравословния им риск и за пределно-допустимите норми по БДС.

Този курс изисква регистрационен ключ