• Общата и неорганична химия играе важна роля в съвременния живот и производствената дейност на човека. Тя се явява необходима основа при изучаването на другите клонове на химическата наука – аналитична, органична химия, физикохимия. Решаването на много технологични проблеми  е възможно на базата на познаване свойствата на химичните елементи и техните съединения, на биологичните им функции, както и на токсикологичните и екологични проблеми на елементите.