Квалификация

 •  

  Курсът е насочен да въведе студентите в спецификата на педагогическите технологии като акцентът се поставя на най-разпространените и най-достъпните - аудиовизуалните информационни технологии. Тяхното познаване е необходим елемент от подготовката на бъдещия учител.

   

  Основната цел е формиране на самостоятелно педагогическо мислене, познания ипредстави за възможностите и проблемите при приложението на тези технологии.

 • Дисциплината запознава с особеностите, организацията и управлението на учебно-производствената практика и приложението на съвременните технологии.
 •  

  Курсът по Психология за студенти от ФТТ – Ямбол интегрира няколко вътрешни области, за да се осигури както по-обща ориентация в психологическите проблеми, така и тяхната конкретизация във възрастовите особености на учениците и учебно-възпитателната работа с тях – Обща психология, Възрастова психология, Педагогическа психология, Педевтология и др.

   
 • Теория на възпитанието заема фундаментално място в системата на педагогическите науки.  Като учебна дисциплина има голямо значение за педагогическата подготовка на студентите.

  Целта на лекционния курс е да запознае студентите-бъдещи учители с основните проблеми на теорията и методиката на възпитанието, да ги запознае с обществените функции на възпитанието и в частност с ролята и мястото на училището и учителя във формиране личността на учениците и социализацията на младото поколение.

 • Педагогиката е фундаментална наука. Като учебна дисциплина има голямо значение за педагогическата подготовка на студентите.

  Целта на лекционния курс е да запознае студентите-бъдещи учители с основните проблеми на възпитанието и обучението, с обществените им функции, с ролята и мястото на училището и учителя във формиране личността на учениците и социализацията на младото поколение.