Квалификация

  • Теория на възпитанието заема фундаментално място в системата на педагогическите науки.  Като учебна дисциплина има голямо значение за педагогическата подготовка на студентите.

    Целта на лекционния курс е да запознае студентите-бъдещи учители с основните проблеми на теорията и методиката на възпитанието, да ги запознае с обществените функции на възпитанието и в частност с ролята и мястото на училището и учителя във формиране личността на учениците и социализацията на младото поколение.