• Биохимията е сред основните науки, изграждащи фундамента на хранителната технология. Тя формира у студентите познания за строежа на биохимичните субстрати, механизма на биохимичните процеси и значението им за хранителната технология. Създава базисни лабораторни умения и възможности за тяхното приложение в практиката.

  • В учебната програма е спазен единен подход при разглеждане на машинните елементи: същност и предназначение; геометрия; кинематика и динамика (силова характеристика); повреди и критерии за работоспособност; материали и допустими напрежения; конструктивно оформление и др.
    Изучават се съвременните тенденции в изчисляването на Машинни елементи, като е включена обща част засягаща основни принципи на изчисляването, критерии за работоспособност и избора на материал.
    Включването на трите компонента: теория, изчисляване и конструиране, осигурява по-пълно разглеждане на въпросите намиращи се в логично и методическо единство и създава завършена представа за изучаваните машинни елементи.
    При подготовка по дисциплината “Машинни елементи” играе важна роля като свързващо звено между основополагащи дисциплини като: “Инженерна графика”, “Техническа механика”, “Информатика”, “Материалознание”, „Технология на машиностроенето” и специализиращите дисциплини свързани със съответното направление и специалност
  • Дисциплината има за цел да запознае студентите от направление "Енергетика" с основните закони на равновесието и движението на течностите и газовете и приложението им в инженерната практика. Отделено е голямо внимание на физическото тълкуване на разглежданите явления. Упражненията поясняват практическото приложение на лекционния материал и спомагат за по-доброто усвояване и спомагат за по-доброто усвояване и затвърждаване на знанията.
  • Изучава морфологията, систематиката, физиологията и генетиката на основните таксономични групи микроорганизми. Разглеждат се процесите на обмяната на веществата при микроорганизмите, техния растеж,размножаване и култивиране, както и влиянието на факторите на средата при направление на микробните процеси. Обръща се внимание на хранителните отравяния, причинявани от микроорганизми.