Печат

ПРОЕКТ BG051PO001 – 3.1.07 – 0032

on . Posted in За проекта

Цели на проекта:
Обща цел: Повишаване качеството на обучение на студентите от Факултет "Техника и технологии" - Ямбол чрез подобряване на професионалните им компетенции с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.
 
Специфични цели:
1. Разработване на действащи механизми за създаване и актуализиране на учебна документация за ефективни бакалавърски програми, пряко работещи за бизнеса, от представители на работодателите и преподавателския състав на ФТТ-Ямбол.
2. Създаване на устойчиви връзки на бизнеса с преподавателския състав за реализиране на съвместни научно-изследователски проекти с цел внедряване на иновационни техники и технологии.
3. Създаване на дългосрочни устойчиви професионални контакти и сътрудничества между ръководствата на ФТТ-Ямбол и бизнеса за съвместно разработване на стратегии за изпреварващо модернизиране и актуализиране на учебните програми, при отчитане предвижданията за развитие на нивото на техниката и технологиите и на пазара на труда на регионално ниво.Повишаване на качеството и компетентността в процеса на преподаване, въвеждане на иновационни методи на обучение за интелектуалното, професионалното и личностно развитие на преподавателите.
 
Дейности по проекта:
1. Маркетингово проучване на бизнеса.
2. Разработване и/или актуализиране на учебни програми и документация.
3. Апробиране на разработената нова и/ли актуализирана учебна документация.
4. Организиране на работни срещи на ФТТ с партньорските организации.
5. Информираност и публичност на извършваните дейности.
 
Очаквани резултати:
Дейност 1.
1. Сформиране на работни екипи по специалности;
2. Разработени анкети за изследване на работодателските организации за знанията, уменията и компетенциите - лични и професионални на инженерните специалисти;
3. Изработване на профил - квалификационна характеристика на инженерните специалисти, които се обучават във ФТТ, така че да се осигури бързата им адаптация в производствената среда и устойчива реализация на пазара на труда;
4. Доклад - анализ и предложение за актуализация на учебната документация по 6 специалности, обезпечавани във ФТТ
 
Дейност 2.
1. Провеждане на работна среща на работните екипи - преподаватели и представители на работодателите по специалности за изясняване на вида, съдържанието и методите на обучение;
2. Съставяне на учебни програми за летен и зимен семестър и друга необходима учебна съпътстваща учебна документация - от 12 до 18;
3. Разработване на учебни пособия (учебник и/или ръководство) в хартиен и електронен варианти включването им в сайта за електронно обучение на ФТТ (http/ftt.uni-sz.bg) по актуализираното учебно съдържание;
4. Разработване на Правила за разработване и актуализиране на учебни програми (учебна документация), съобразени с изискванията на бизнеса.
 
Дейност 3.
1. Методичен семинар за използване на съвременни методи за академично преподаване и критерии за оценяване, където ще се представят съвременни и иновативни подходи, използвани в практиката при професионалното обучение на инженерните специалисти;
2. Провеждане на обучението (лекции и упражнения) по разработените нови и/или актуализирани учебни програми за всички 6 специалности - от 12 до 18бр.;
3. Провеждане на практическо обучение в реална производствена среда със съдействието на партньорските организации;
4. Организация и провеждане на окончателен контрол със студентите, преминали обучение по актуализираните учебни програми от екипи преподаватели и представители на партньорските организации;
5. Провеждане на анкетно проучване със студентите, преминали обучение по актуализираните учебни програми, съгласно действащите правила в Университета за установяване на степента на удовлетвореност на студентите от предложеното им обучение.
 
Дейност 4.
1. Запознаване на преподавателите от ФТТ и партньорските организации с план-графика на дейностите, сроковете за изпълнение, финансиране и отчетните документи от двете страни за по-ефективно изпълнение на заложените дейности и постигане на очакваните резултати;
2. Приемане доклада на експертите за резултатите и анализа от маркетинговото проучване, което ще покаже слабите страни при професионалната подготовка на инженерните специалисти и необходимостта от актуализиране на учебното съдържание за обучение. Организиране на конкурси за избор на експерти от академичния състав и партньорските организации за избор на компетентни специалисти в съответните професионални направления. Сформиране на работни екипи по специалности, които ще подготвят и извършат обучението по актуализираната учебна документация;
3. Отчитане на резултатите и анализ от апробирането на обучението по разработените учебни програми и при необходимост предприемане на мерки за корекции;
4. Отчитане дейностите по изпълнение на проекта, постигнати резултатите и сравняване с предвидените в проектното предложение, оценка на ефективността на изпълнение на проекта.
 
Дейност 5.
1. Организиране на пресконференции с участие на регионалните телевизионни медии, преподавателите от ФТТ и партньорските организации за запознаване с целите, дейностите по проекта и по оперативната програма, както и с постигнатите резултати;
2. Разработване на прессъобщения в печатните и електронни медии за текущото състояние на изпълнение на дейностите и постигнатите резултати;
3. Разработване на проект и изработване на рекламни табели, по изискванията за информираност и публичност, които ще бъдат поставени във ФТТ и партньорските организации и ще информират обществеността за участието по проекта. Изработване на транспарант, който ще присъства на всички работни срещи на екипите и другите публични събития при изпълнение на дейностите;
4. Изработване на диплянки с рекламна цел, които ще бъдат разпространявани между работодателите в ямболски регион, Бюрото по труда и други организации, имащи отношение към реализацията на кадрите на пазара на труда, за популяризиране на дейностите по проекта и добрите практики;
5. Публикуване на актуална информация по изпълнението на проекта на уеб страницата на ФТТ;
6. Организиране на Ден на специалностите във ФТТ от студентите, участвали в проведените обучения, където те ще имат възможност да представят пред обществеността ангажираността, мотивацията си за изучаване и възможностите за реализация по избраната от тях специалност.
7. Разработване и издаване на информационен бюлетин, в който ще се публикуват целите, дейностите, резултатите от проведените проучвания и постигнатите резултати от изпълнението на проекта, което ще послужи като наръчник на заинтересованите при изпълнение на подобни дейности.
 
Бенефициент
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет - Стара Загора

Принос на ОП на проекта - 264 214,58 лева

Начало на проекта:  18.05.2013 г.

Продължителност:  16 месеца

Ръководител на проекта:  доц. д-р инж. Нели Георгиева

За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 046 699 181;

   e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.