Печат

Първа работна среща

on . Posted in Дневник

На 03.06.2013г. се проведе работна среща на екипа за управление на проект BG051PO001 – 3.1.07 – 0032 „Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол” със сформираните екипи по специалности. На срещата бяха обсъдени предстоящите дейности по оперативното изпълнение на проекта. Ангажираните преподаватели бяха запознати с план-графика, сроковете за изпълнение, финансовите и отчетни документи.