Печат

Среща на екипа

on . Posted in Дневник

На 04.12.2013г. се проведе поредната среща на екипа за управление на проекта с работните групи. На срещата бяха обсъдени текущите дейности по изпълнение на проекта, постигнатите резултати и проблемите при изпълнение на задачите. Окончателно е уточнен списъкът с учебните дисциплини, чието съдържание ще бъде актуализирано чрез изпълнение на проекта. Актуализираните учебни програми са разгледани и приети от Катедрените съвети, предстои тяхното утвърждаване от Факултетен съвет през следващата седмица.

Печат

Ноември

on . Posted in Дневник

Студентите от специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” по време на обучението си по дисциплината „Дизайн на тъканите“ имат възможност да усвоят тънкостите при проектирането на тъканите – от идеята до претворяването й в материал. Особено внимание се обръща на сплитките, с които се изработват тъканите, тъй като те са основно изразно средство на творческия художествен замисъл на десенатора. (линк)

Печат

Октомври

on . Posted in Дневник

През месец октомври продължават активните срещи между представители за партньорските фирми и академичните преподаватели за уточняване съдържанието и организацията на провеждане на обучението по актуализираното учебно съдържание. Тече обучението на студентите по три от избраните за актуализация учебни дисциплини: „Дизайн на тъканите“ и „Шевни машини“ за специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” и Електротехнически материали“ за специалности “Автоматика, информационна и управляваща техника” и "Електротехника".

Печат

Септември

on . Posted in Дневник

През месец септември продължиха активните срещи между преподавателите от ФТТ-Ямбол и партньоските организации, участващи в проекта „Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол”.  Цел на тези срещи е изясняване на вида, съдържанието и методите на обучение, които ще се предложат с актуализирането на учебното съдържание по дисциплините. Задълбочават се контактите между членовете на работните екипи по специалности в областта на професионалните компетенции.

Печат

Правила за разработване на учебните програми

on . Posted in Дневник

В резултат на изпълнение на Дейност 2. Разработване и актуализиране на учебни програми и документация са разработени и публикувани ПРАВИЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ. Те са утвърдени от Факултетния съвет на ФТТ-Ямбол с протокол № 20/26.08.2013 г.