Печат

Методичен семинар

on . Posted in Дневник

На 09.04.2014г. съгласно предвидените дейности по проекта се проведе методичен семинар за използване на съвременни методи за академично преподаване и критерии за оценяване с лектор доц.д-р Маргарита Пехливанова. Присъстващите бяха запознати с последните национални и европейски тенденции при провеждане на обучение и оценяване на нивото на усвояване на преподавания материал. По време на дискусията бяха засегнати проблемите, стоящи пред нашите студенти при усвояването на знанията по техническите дисциплини и нуждата от наличие в учебните планове на дисциплини, които да повишат комуникативната и организационната им култура. Това ще спомогне за подобряване на  професионалната им реализация.

Презентация 1

Презентация 2

Презентация 3

Печат

Изпит по дисциплината "Енергийни биотехнологии"

on . Posted in Дневник

На 02.04.2014г. се проведе изпит по дисциплината "Енергийни биотехнологии" със студентите от специалност "Топло- и газоснабдяване", ОКС "магистър". Тази дисциплина е нова в учебния план на специалността и съдържанието й беше разработено, съгласно изпълнението на дейностите по проекта, с тясното сътрудничество с фирма ""Екоенерджи технолоджи" ООД.
При изучаването на тази дисциплина студентите се запознаха с източниците на биомаса, методите за енергийното й трансформиране, както и с изискванията при изграждане на инсталации на изгаряне на биомаса.

Печат

Посещение в кооперация „Чарда“ на АТЗТ

on . Posted in Дневник

Студентите от специалност „Автотранспортна и земеделска техника“ участваха в пролетната подготовката на земята в землището на село Чарда при посещение в земеделска кооперация „Чарда“ в рамките на апробацията на актуализираното учебно съдържание по дисциплината „Механизирани технологии в земеделието“ в реална производствена среда. В две последователни посещения студентите се запознаха с технологичните процеси при подготовка за засяване на пролетните култури.

Посещение на студентите от специалност „Автотранспортна и земеделска техника“ във ЗПК „Чарда“

Печат

Февруари

on . Posted in Дневник

Със стартирането на летния семестър на учебната година започна обучението и по останалите учебни дисциплини, по които е предвидена актуализация на учебното съдържание. Успоредно с теоретичното обучение, което се провежда в базата на Факултета студентите посещават партньорските фирми, където имат възможност да наблюдават реален производствен  процес и да изпълняват определени дейности, наблюдавани и насочвани от ментори – представители от партньорите, които споделят своя практически опит с обучаваните студенти.

Посещение на специалност „Топло и газоснабдяване“ във фирма „Екоенерджи технолоджи“ ЕООД по дисциплината „Енергийни биотехнологии“

Посещение на студентите от специалност „Автотранспортна и земеделска техника“ във фирма „Иваго-България“ ЕООД

Печат

През януари

on . Posted in Дневник

Разработена и е и съгласувана Анкета за оценяване на степента на удовлетвореност на студентите от проведеното обучение по актуализираните учебни програми. Дадена е възможност студентите, освен оценка на проведеното обучение, да могат да формулират препоръки и предложение за организацията на обученията в реална производствена среда и задълбочаване на връзките с бизнеса.